AVIS LEGAL

Turisme de Lleida és un Organisme autònom dependent de l'Ajuntament de Lleida.
Codi d'identificació en el Registre d'Entitats Locals de Catalunya 2512073077. NIF P-7560001-E

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal confiades voluntàriament a través dels mitjans a la disposició dels clients/ usuaris s'entenen concedits de forma expressa, precisa i inequívoca. El client/ usuari autoritza el seu tractament per a les finalitats administratives i de gestió, per a l'efectiu compliment i prestació dels productes i serveis sol·licitats.

La recollida de dades de caràcter personal es porta a terme amb la finalitat d'informar i promocionar els serveis oferts per l'Associació de la Ruta del Vi de Lleida; per això l'Associació de la Ruta del Vi de Lleida es compromet a respectar la confidencialitat d'aquestes dades en aplicació al disposat en la L.O.15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'Associació de la Ruta del Vi de Lleida es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer ús de les mateixes exclusivament per a les finalitats indicades i a no cedir-les a terceres persones.

Propietat intel·lectual

Queda totalment prohibida qualsevol tipus d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloent la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment exprés de Turisme de Lleida

L'usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.

Varis

Turisme de Lleida rebutja tota responsabilitat que es derivi d'una mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva la facultat d'en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, realitzar modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en la seva pàgina web o en la seva configuració.

Turisme de Lleida farà tot el possible perquè la informació de les seves pàgines sigui correcta i actualitzada en tot moment, i l'accés al lloc lliure d'interrupcions, avaries o desconnexions. Tanmateix, l'Associació de la Ruta del Vi de Lleida no pot garantir la total absència d'errors, tant en els seus continguts com en el bon funcionament del lloc web, pel que no assumeix responsabilitat alguna respecte del dany o perjudici que pogués causar als seus usuaris o a un tercer una eventual interferència, omissió, interrupció o desconnexió durant l'accés a aquest lloc.

Així mateix, Turisme de Lleida no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic, ni dels possibles errors originats pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador.